โครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ ๒ (วิชาสังคมศึกษาและภาษาไทย) มูลค่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท


โครงการตอบปัญหาวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ ๒ (วิชาสังคมศึกษาและภาษาไทย)

ชิงทุนการศึกษาเข้าร่วมค่ายทัศนศึกษาระยะสั้น

ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง

โดย  บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด และบริษัท AMD Far East Ltd. Thailand

ดำเนินงานโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC)

(ยังไม่เปิดรับสมัคร — เปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤษภาคม 2559)
โหลดเอกสาร

          ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ นับเป็นปีสำคัญอีกปีหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากประเทศต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคได้ร่วมกันจัดตั้ง “ประชาคมอาเซียน” ขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง รวมถึงสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอย่างมาก ความแตกต่างเหล่านี้ปรากฏอยู่ในวิถีการดำเนินชีวิต ปรัชญา   ความเชื่อ ศาสนาและค่านิยมของประชาชน อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจความเข้าใจของนักเรียนไทยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนพบว่า นักเรียนไทยจำนวนมากยังคงมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน จนอาจถึงขั้นการมีอคติทางวัฒนธรรมต่อประเทศสมาชิกอื่น ๆ ในประชาคม 

          การจะเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศผ่านการอ่านหนังสือเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในวิสัยที่นักเรียนไทยทุกคนสามารถกระทำได้ ปัจจุบันมีหนังสือ คู่มือ นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออื่น ๆ เป็นจำนวนมากที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน ปัญหาสำคัญของการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักเรียนไทยคือการขาดการกระตุ้นหรือแรงจูงใจในการอ่านหนังสือและค้นคว้าหาความรู้

          ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา บริษัททีชชิ่งทอยส์จำกัด ร่วมกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ ได้จัดโครงการทัศนศึกษาวัฒนธรรมระยะสั้น ครั้งที่ ๑ ณ ประเทศสิงคโปร์และกัมพูชา โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จากจำนวนตัวเลขผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 15,000 คน จาก 5,000 โรงเรียน นับเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสำหรับผู้เริ่มศึกษาอาเซียนศึกษา เพราะได้เห็นพัฒนาการจากอดีตอันยิ่งใหญ่ สู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้านของการดำเนินชีวิต การเข้าใจความแตกต่างระหว่างสองประเทศจะช่วยให้เข้าใจประชาคมอาเซียนในภาพรวมมากยิ่งขึ้น และเข้าใจเอกลักษณ์อย่างหนึ่งทางวัฒนธรรมของอาเซียน นั่นคือ ความเป็นเอกภาพบนความแตกต่าง (Unity in Diversity)

          ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ บริษัททีชชิ่งทอยส์และสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ ได้จัดโครงการต่อเนื่องสำหรับการทัศนศึกษาวัฒนธรรมระยะสั้น โดยในครั้งนี้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษที่มีผลต่อการสื่อสารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาค เนื่องจากการกำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็น “ภาษามาตรฐาน” ของประชาคมอาเซียน ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอจึงร่วมมือกับสถาบันการสอนภาษาอังกฤษออกบริดจ์ (ฮ่องกง) จัดทำหลักสูตรพิเศษสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนและครู อันจะเป็นหลักสูตรต้นแบบสำหรับการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืนต่อไป

          เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง เป็นหนึ่งในเขตการปกครองที่มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับวิชาการติดอันดับต้นของโลก มีการวางแผนการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาเมือง พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารการใช้ทรัพยากรอื่น ๆ ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีสวนสนุกระดับโลกอย่างดิสนีย์แลนด์ให้นักเรียนและครูได้เปิดโลกทัศน์และได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่

          นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ภาษาไทยอันเป็นภาษาแม่ของคนไทย ก็เป็นภาษาที่มีความสำคัญสำหรับคนในประเทศไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาษาอังกฤษ นอกจากนี้การจะเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในโลก อันจะนำไปสู่ความร่วมมืออันยั่งยืน จำเป็นต้องใช้ความรู้ในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอีกด้วย เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและการเรียนรู้ทางด้านภาษาไทยและสังคมศึกษาในประเทศ ในการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ บริษัททีชชิ่งทอยส์ ร่วมกับบริษัทเอเอ็มดีฟาร์อีส (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้เลือกใช้วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาเป็นแกนหลักในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการหลักสูตรนำร่องภาษาอังกฤษดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยนักเรียนและครูที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนการศึกษาเดินทางไปศึกษาภาษาอังกฤษ ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมทัศนศึกษาที่ประเทศฮ่องกงตามที่กำหนดและได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมโครงการ

 

๑. ลักษณะโครงการ

๑.๑   โครงการนี้เป็นโครงการตอบปัญหาทางวิชาการเพื่อคัดเลือกนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมค่ายทัศนศึกษาวัฒนธรรมระยะสั้น ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

๑.๒   การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ จะคัดเลือกจากผู้สมัครเป็นทีม โดยแต่ละทีมจะต้องประกอบด้วยนักเรียน ๒ คน และ อาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คน แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวน และอาจารย์ที่ปรึกษา ๑ ท่านสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้หลายทีม

๑.๓  การคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษานี้ เป็นการคัดเลือกเป็นการทั่วไป (OPEN COMPETITION SCHOLARSHIP PROGRAM) ภายในระดับชั้นการศึกษาพื้นฐานช่วงชั้นที่ ๒, ๓ และ ๔ หรือเทียบเท่า โดยพิจารณาจากระดับชั้นปัจจุบันในวันเดินทางของนักเรียนผู้สมัครเป็นหลัก การคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาจึงมิได้พิจารณาจากฐานะทางการเงินของนักเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม หรือผลงานที่ผ่านมาของนักเรียน ไม่จำกัดแผนการเรียน ไม่จำกัดโรงเรียนว่าเป็นโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน หากแต่คัดเลือกจากความสามารถทางวิชาการของนักเรียนเป็นหลัก

๑.๔  เนื้อหาความรู้ที่ใช้ในการออกข้อสอบได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในเครือข่าย หากมีปัญหาเกิดขึ้นในการคัดเลือกเนื่องด้วยความถูกต้องทางวิชาการ ถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สุด

๑.๕   ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ๕๐ ทีมในแต่ละระดับชั้น จะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมตอบปัญหาสด ณ กรุงเทพมหานคร ทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขันในแต่ละภาค ในแต่ละระดับชั้นจะได้สิทธิการร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาต่างประเทศ

๑.๖   หากมีการสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกทีมที่อยู่ในอันดับสำรองเพื่อรับทุนการศึกษาแทนทีมที่สละสิทธิ์ โดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

 

๒. ประเภททุนการศึกษา

          ทุนการศึกษาที่มอบในโครงการนี้มีทั้งหมด ๑๒ ทุนการศึกษา แบ่งออกเป็นทุนการศึกษาสำหรับโรงเรียน ๓ ระดับช่วงชั้น ได้แก่

 • ช่วงชั้นที่ ๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ หรือเทียบเท่า จำนวน  ๔  ทุนการศึกษา
 • ช่วงชั้นที่ ๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ หรือเทียบเท่า จำนวน ๔ ทุนการศึกษา
 • ช่วงชั้นที่ ๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ หรือเทียบเท่า จำนวน ๔ ทุนการศึกษา

โดยทุนการศึกษาในแต่ละช่วงชั้นนั้น จะคัดเลือกตามภูมิภาคที่โรงเรียนสังกัด ตามการแบ่งภาคตามเขตการปกครอง ๔ ภาค ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ[1] กล่าวคือ

                   ภาคเหนือ  ช่วงชั้นละ ๑ ทุนการศึกษา พิจารณาผู้สมัครจากโรงเรียนใน ๑๗ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย  เชียงใหม่  น่าน  พะเยา  แพร่  แม่ฮ่องสอน  ลำปาง  ลำพูน  อุตรดิตถ์  ตาก  พิษณุโลก  สุโขทัย  เพชรบูรณ์  พิจิตร  กำแพงเพชร  นครสวรรค์  และอุทัยธานี

                   ภาคกลาง  ช่วงชั้นละ ๑ ทุนการศึกษา พิจารณาผู้สมัครจากโรงเรียนใน ๒๖ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  ชัยนาท  นครนายก  นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  ลพบุรี  พระนครศรีอยุธยา  สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สระบุรี  สิงห์บุรี  สุพรรณบุรี  อ่างทอง  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด  ปราจีนบุรี  ระยอง  สระแก้ว  กาญจนบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  และราชบุรี

                   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ช่วงชั้นละ ๑ ทุนการศึกษา พิจารณาผู้สมัครจากโรงเรียนใน ๒๐ จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  ชัยภูมิ  นครพนม  นครราชสีมา  บุรีรัมย์  บึงกาฬ  มหาสารคาม  มุกดาหาร  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  เลย   ศรีสะเกษ  สกลนคร  สุรินทร์  หนองคาย  อุดรธานี  หนองบัวลำพู  อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ

                   ภาคใต้  ช่วงชั้นละ ๑ ทุนการศึกษา พิจารณาผู้สมัครจากโรงเรียนใน ๑๔ จังหวัด ได้แก่ กระบี่  ชุมพร  ตรัง  นครศรีธรรมราช  นราธิวาส  ปัตตานี  พังงา  พัทลุง  ภูเก็ต  ระนอง  สตูล  สงขลา  สุราษฏร์ธานี  และยะลา

                    ผู้ได้รับทุนการศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาของทีมที่ได้รับทุนการศึกษาทุกท่านต้องมารายงานตัวที่สถานที่นัดหมายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สถานที่ที่จะนัดหมายต่อไป โดยผู้ได้รับทุนการศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาและปฐมนิเทศก่อนเดินทาง รับฟังบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมงานเลี้ยงรับรองและเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ก่อนจะออกเดินทางไปต่างประเทศในวันถัดไป

          กำหนดเดินทางวันที่ ๑๑ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

รวมจำนวนทุนการศึกษาทั้งสิ้น ๑๒ ทีม ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๓๖ คน รวมมูลค่าทุนการศึกษาทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 

๓.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

๓.๑  ต้องมีสัญชาติไทย และมีสุขภาพดี มีความพร้อมที่จะเดินทางไปต่างประเทศ

๓.๒  กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นตามที่กำหนดในวันเดินทาง (ไม่รับพิจารณาผู้จบการศึกษาแล้ว)

๓.๓  ต้องได้รับการรับรองการสมัครจากทางโรงเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา โดยหนึ่งทีมประกอบด้วยนักเรียน ๒ คน และ อาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คนเท่านั้น แต่ละโรงเรียนสามารถส่งผู้สมัครกี่ทีมก็ได้

๓.๔  ผู้สมัครต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้อนุญาตให้สมัครได้ และได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศได้ หากได้รับทุนการศึกษา 

๓.๕  ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่การเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ต่างประเทศ มีความสนใจและใฝ่รู้เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศเพื่อนบ้านและ   พร้อมจะเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ โดยไม่หลงลืมรากวัฒนธรรมของตนเอง

 

๔. ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

 • สมัครทางเว็บไซต์ www.es-ilc.org โดยดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลผ่านทางระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และในการสมัครจะต้องแนบไฟล์เอกสารใบสมัครที่กรอกเรียบร้อย มีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง หากไม่ได้แนบไฟล์ดังกล่าวจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ โปรดทราบว่า เมื่อสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนสมาชิกในทีมและอาจารย์ที่ปรึกษาได้

ในการสมัคร ผู้สมัครต้องทำข้อสอบส่วนอัตนัยที่วัดทัศนคติและการเรียบเรียงถ่ายทอดข้อมูลของผู้สมัครผ่านการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ ส่วนที่พิมพ์คำตอบจะมีการกำหนดตัวอักษรไว้ คณะกรรมการจะพิจารณาเพียงคำตอบไม่เกินจำนวนคำที่จำกัดไว้เท่านั้น ไม่รับพิจารณาอีเมลหรือคำตอบที่ส่งเข้ามาด้วยวิธีการอื่น ๆ คำตอบส่วนอัตนัยนี้จะใช้พิจารณาหากคะแนนสอบคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น

 • เมื่อสมัครในขั้นต้น โดยกรอกข้อมูลและส่งไฟล์หลักฐานการสมัครผ่านทางระบบแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลและทำการเปิดใช้งานระบบ (Activate) ให้กับผู้สมัคร โดยผู้สมัครจะได้รับอีเมลยืนยันการเปิดใช้งานระบบ หากไม่ได้รับอีเมลยืนยันการเปิดใช้งาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการ กรุณากรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และอีเมลตามจริง ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การสมัครสำหรับผู้สมัครที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อกลับได้
 • ทีมที่สมัครทุกทีมจะต้องล็อกอินเข้าระบบเพื่อตอบคำถามคัดกรองเบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยข้อสอบจะเป็นข้อสอบปรนัย จะมีเนื้อหาครอบคลุมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีขอบเขตเนื้อหาแยกตามช่วงชั้นที่กำหนด

ผู้สอบสามารถเปิดหนังสือได้ (Open book test) ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องทำข้อสอบให้ครบทุกส่วน โดยสามารถทำข้อสอบได้เพียง ครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วระบบจะไม่แจ้งคะแนนให้แต่ละทีมทราบ ระบบจะปิดให้ทำข้อสอบเวลา ๒๓.๕๙ น. ของคืนวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หากทีมใดไม่ทำข้อสอบในระยะเวลาที่กำหนด ขอตัดสิทธิ์การพิจารณาทีมนั้น ๆ แต่ละทีมจึงควรวางแผนการสอบให้ดี ไม่ควรทำข้อสอบในวันสุดท้ายโดยเฉพาะก่อนระบบปิดให้ทำข้อสอบ

 • การพิจารณาจะพิจารณาจากคะแนนข้อสอบปรนัยก่อน หากคะแนนเท่ากันจึงจะตรวจข้อสอบอัตนัยต่อไป ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยประกาศรายชื่อภูมิภาคละ ๕๐ ทีมต่อระดับช่วงชั้น ผ่านทางเว็บไซต์ www.es-ilc.org
 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับสิทธิเข้าร่วมการตอบปัญหารอบชิงชนะเลิศ โดยจัดขึ้นที่ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม ๒๕๕๙[2]

เนื้อหาที่ออกข้อสอบสำหรับการตอบปัญหาสดจะเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แบบบูรณาการ ประกาศผลทีมที่ได้รับคัดเลือกในวันตอบปัญหาสดของแต่ละภูมิภาคหลังการตอบปัญหาเสร็จสิ้นลงทันที

การตอบปัญหา จะแบ่งเป็นสองรอบ รอบแรกเป็นการตอบปัญหาทางวิชาการแบบมีตัวเลือก โดยพิธีกรจะอ่านคำถามและมีเวลาให้ผู้สมัครแต่ละทีมตอบคำถาม  รอบที่สอง ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องตอบคำถามสดบนเวที โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสิน ประกาศผลทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศของแต่ละระดับชั้นหลังเสร็จสิ้นการตอบปัญหา 

 • เยาวชนและอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมโครงการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ณ กรุงเทพมหานครก่อนการเดินทาง ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เยาวชนและอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมโครงการเดินทางไปร่วมกิจกรรม ณ ประเทศในประเทศที่กำหนด โดยเริ่มต้นออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร
 • เยาวชนและอาจารย์ที่ปรึกษาเดินทางกลับสู่ประเทศไทย สรุปผลการเดินทาง รวมถึงขยายผลการเดินทางและประสบการณ์ที่ตนได้รับอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อไป

 

๕. กำหนดการ

รายละเอียด ระยะเวลา
รับสมัคร ๑ พฤษภาคม – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
ทำข้อสอบคัดกรองรอบแรก ๑ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ประกาศทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ตอบปัญหาสดรอบชิงชนะเลิศ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
ปฐมนิเทศ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
ออกเดินทางสู่ประเทศฮ่องกง ๑๑ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ

ชั้น ๒๖ อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์  ๑๕๙/๔๐ ถนนสุขุมวิท ๒๑ (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ 

โทร.  ๐๒ – ๖๖๕ – ๗๔๔๕                  อีเมล  contact@e-studio.co.th

Facebook: Estudiothailand               website: www.es-ilc.org

 

บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด 

๒๓๘/๑๕ ซอยอยู่เจริญ ๒๙ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

โทร. ๐๒-๒๗๔-๑๓๔๑                        website: www.teachingtoys.co.th

 

กำหนดการเดินทางอย่างย่อ

วันที่ เช้า บ่าย ค่ำ
๑๑ ต.ค เดินทางสู่ประเทศฮ่องกง Repulse Bay Victoria Peak
๑๒ ต.ค.

 เรียนภาษาอังกฤษขึ้นกระเช้านองปิง

สักการะองค์พระใหญ่

Wisdom PathAvenue of Star

Symphony of Light

๑๓ ต.ค.เรียนภาษาอังกฤษDisney LandDisney Land๑๔ ต.ค.เรียนภาษาอังกฤษ

รับเกียรติบัตรวัดแชกงมิว

วัดหวังต้าเซียนเดินทางกลับถึงประเทศไทย

 

 

[1] Reference : http://service.nso.go.th/nso/thailand/thailand.jsp

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

[2] สถานที่จัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม